Kursplan

Japanska II: Språkfärdighet 2

Kurskod
GJP2N2
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • kommunicera obehindrat på modern japanska om vardagliga teman
 • framföra förslag, uppmaningar, respektfulla råd, erbjudanden och önskemål
 • föra samtal med personer med högre social ställning och därvid använda ett för situationen anpassat artigt tilltal
 • redogöra för aspekter av den japanska kulturen och samhället som är nära sammanlänkade med sättet man förväntas tala på
 • tillämpa syntaktiska strukturer för att producera meningar som är relativt komplexa grammatiskt och semantiskt
 • tolka texter med hjälp av lexikon och genomtänkta antaganden om okänd vokabulär, okända lånord och sammansatta ord
 • med hjälp av lexikon finna relevant vokabulär inom olika ämnesområden och använda denna korrekt
 • skriva texter med vokabulär och grammatik motsvarande den övre grundnivån i japanska
 • skriva och läsa omkring 300 kanji
 • skriva längre texter med sammanhängande disposition.

Innehåll

Kursen innehåller övningar i att formulera sig med mer sammansatta meningar och ett mer nyansrikt språk, i synnerhet med olika former av artigt språk. Genom både förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter fördjupas förståelsen för språkets roll i ett kulturellt och socialt sammanhang.
Texter analyseras och används som underlag för diskussioner. Övningar i att skriva relativt långa texter ingår. Kanji-tecknen tränas genom att de skrivs för hand och genom läsning av texter med ett relativt stort inslag av kanji. Vidare ingår fördjupad övning i att använda lexikon. Kursen ger också utökad kunskap om grundläggande japansk lingvistik genom gemensamma och individuella analysuppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, datoriserade prov online, inspelningsuppgifter, bedömning av prestationen på seminarier och avslutande muntliga och skriftliga prov.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier och gruppövningar. Japanska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på alla moduler.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet - 5 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet - 5 hp
Modul 3: Språkfärdighet och kanji - 5 hp

Förkunskapskrav

 • Japanska II: Språkfärdighet 1, 15 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter GJP23T.