Kursplan

Japanska II: Språkfärdighet 1

Kurskod
GJP2MZ
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • kommunicera på modern japanska om vardagliga ämnen
 • delta i konversationer i autentiska situationer
 • tillämpa fonetik för att tala på ett lättbegripligt vis
 • redogöra för aspekter av japansk social beteendekod
 • redogöra för komplexa grammatiska strukturer och det emotionella innehållet i längre textavsnitt och berättelser om välkända ämnen
 • visa grundläggande förmåga att använda lexikon
 • skriva sammanhängande texter med vokabulär och grammatik som studerats i kursen
 • använda ny vokabulär korrekt
 • använda omkring 230 kanji på ett relevant sätt
 • skriva texter om vardagliga ämnen med för ändamålet lämpligt format.

Innehåll

Kursen innehåller övningar i att formulera sig med längre satser och i användandet av ett mer nyansrikt språkbruk. Detta innefattar bland annat potentiell och desiderativ form, några grundläggande konjunktioner, några av formerna för konditionalis, uttryck för att ge och ta emot och några uttryck för förmodan. Genom både förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter appliceras kunskapen om japanskans grammatik och fonetik, och ordförrådet utökas.
Texter av olika slag analyseras och används som underlag för diskussioner. Kursen innehåller även övningar i att skriva längre texter. Kanji-tecknen tränas genom att de skrivs för hand och genom läsning av texter med ett relativt stort inslag av kanji. Användning av lexikon tränas i samband med dessa skriv- och läsövningar. Kursen ger också viss kunskap om grundläggande japansk lingvistik genom gemensamma och individuella analysuppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, datoriserade prov online, inspelningsuppgifter, bedömning av prestationen på seminarier och avslutande muntliga och skriftliga prov.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier och gruppövningar. Japanska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på alla moduler.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet - 5 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet - 5 hp
Modul 3: Språkfärdighet och kanji - 5 hp

Förkunskapskrav

 • Japanska I: Språkfärdighet 15 hp

Övrigt

Kursen vänder sig till den som har kunskaper i japanska motsvarande JLPT nivå N5. Detta innebär att man kan läsa och skriva hiragana och katakana, samt åtminstone 150 kanji, och har kunskap om grundläggande japansk grammatik och omkring 800 ord och fraser.

Ersätter JP1047.