Kursplan

Japanska IV: Språkfärdighet

Kurskod
GJP243
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på modern japanska kunna:

  • läsa och förstå autentiska texter om japanskt samhälle, japansk kultur och historia
  • redogöra för och diskutera olika teman inom dessa ämnesområden och därvid använda lämplig vokabulär
  • argumentera utförligt för sina åsikter i tal och skrift
  • följa ett samtal med relativt specialiserad vokabulär, fört i ett normalt tempo
  • förklara olika nyansskillnader i språket.

Innehåll

Inom kursen vidareutvecklar studenterna sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera på modern japanska. De arbetar med såväl det skriftliga som muntliga språket och genom att använda material med olika ämnesinnehåll breddar de sin kompetens att använda en specialiserad vokabulär. Extra vikt läggs vid att träna förmågan att argumentera för eller emot olika ståndpunkter.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande, genom aktivt deltagande i seminarier, presentationer, hörövningar, skriftliga uppgifter och kortare uppsatser.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika online-aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Japanska III: Språkfärdighet, 15 hp, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 hp, och Japanska III: Att läsa manga, 7,5 hp, på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter JP2003.