Kursplan

Japanska IV: Introduktion till lingvistik

Kurskod
GJP23W
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

  • identifiera och förklara den grundläggande karaktären hos det japanska språkets ljudstruktur, ordstruktur, grammatiska struktur och dialektala variationer
  • analysera det japanska språkets typologiska karakteristika, och därvid använda teoretiska begrepp på ett adekvat sätt
  • utnyttja lingvistisk kunskap för att förbättra sin förmåga att skriva, läsa och tala japanska.

Innehåll

I kursen studeras de centrala begreppen inom fonologi, morfologi, syntax och semantik, vilka används för att beskriva det japanska språket. Studenterna reflekterar också över hur sådan kunskap tillgodogörs genom studiet av språkinlärning och historisk lingvistik. Även relaterade områden, som psykolingvistik, sociolingvistik och skriftsystemen, diskuteras.

Examinationsformer

För att få godkänt på kursen måste studenterna delta aktivt i seminarier och gruppdiskussioner, slutföra skriftliga uppgifter och muntliga presentationer och få godkänt på den skriftliga examinationen.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och presentationer. Studenterna arbetar individuellt och i grupp. Som undervisningsspråk används huvudsakligen japanska med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Japanska III: Språkfärdighet, 15 hp, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 hp, och Japanska III: Att läsa manga, 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter JP2002.