Kursplan

Japanska III: Att läsa manga

Kurskod
GJP23L
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • uttrycka åsikter på japanska om innehållet i läst manga
  • identifiera och diskutera olika språkliga stilar och uttryckssätt som används i japansk manga
  • redogöra för berättelsestrukturen i avsnitt ur japansk manga.

Innehåll

Olika genrer av japansk manga studeras i original och används som underlag för diskussion. Ett antal representativa verk läses och analyseras för att ge en överblick över olika stilarter. En viss tonvikt läggs vid verk som har ett rikt språkligt uttryck och innehåller relativt mycket text. Även mangans talspråkliga kvaliteter studeras för att fördjupa kunskapen om japanskans olika talstilar.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande, genom återkommande skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande essä.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk, undantagsvis med engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av självstudier och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Japanska II: Språkfärdighet 2, 15 hp, grundnivå

Övrigt

Denna kursplan ersätter JP1038.