Kursplan

Italienska A: Kultur och samhälle

Kurskod
GIT2Y8
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Italienska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-11-11.
Reviderad
Reviderad 2023-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-18.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten på italienska kunna:

  • i tal och skrift redogöra för aspekter ur italiensk geografi, historia, kultur och samhälle
  • problematisera och diskutera enkla frågeställningar som berör det italienska samhället utifrån ett kontrastivt perspektiv.

Innehåll

Kursen ger en översikt av centrala aspekter i italiensk geografi, historia, kultur och samhälle. Tonvikten läggs främst vid de senaste århundradena genom studier av valda sakprosatexter, tidningsartiklar och audiovisuellt material.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Muntliga redovisningar
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Skriftlig tentamen

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på betygsmodulerna Skriftlig tentamen och Skriftliga inlämningsuppgifter.


Betygsrapportering:
  • Aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar - 2,5 hp
  • Skriftlig tentamen - 3 hp
  • Skriftliga inlämningsuppgifter - 2 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Italienska 3. Dispens beviljas från kravet på Svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen överlappar följande kurser och kan inte tas med i en examen tillsammans med någon av dessa:
Tidigare kurskoder för Italienska A: Kultur och samhälle, 7,5 hp, IT1021 och IT1006; Italienska A: Kultur och samhälle, norra Italien, 7,5 hp; Italienska A: Kultur och samhälle, mellersta Italien, 7,5 hp; Italienska A: Kultur och samhälle, södra Italien, 7,5 hp; Italienska A: Kultur och samhälle, de italienska öarna, 7,5 hp: Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur, 7,5 hp.