Kursplan

Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet

Kurskod
GIT2TE
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa de vanligaste fonetiska termerna för att beskriva och analysera italienskt uttal
  • redogöra för och reflektera över huvuddragen i italienskt uttal ur ett kontrastivt perspektiv
  • förstå standarditalienska i autentiska talsituationer
  • diskutera och uttrycka åsikter om skilda ämnen ur ett interkulturellt perspektiv på vardaglig italienska och med godtagbart uttal
  • planera och hålla ett kort anförande på italienska.

Innehåll

I kursen ingår en genomgång av det italienska språkets uttal och fonetiska huvuddrag med tillämpning i praktiska uttalsövningar. Kursen ger dessutom grundläggande kunskaper för utvecklande av de kommunikativa färdigheterna i talad standarditalienska. Aktuella ämnen inom italiensk kultur, debatt och vardagsliv diskuteras ur ett interkulturellt perspektiv. De studerande tränas att planera och genomföra muntliga anföranden.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande under seminarier, muntliga inspelningar samt en muntlig och skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Den studerande ska dessutom självständigt titta på anvisade korta filmer och tv-program, samt lyssna på ljudmaterial. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga moduler.

Betygsrapportering:
Modul 1: Fonetik; muntlig och skriftlig tentamen - 2,5 hp
Modul 2: Aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar - 4 hp
Modul 3: Muntliga inspelningar - 1 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Italienska 3 eller kursen Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisningen är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en webbkamera.

Kursen ersätter IT1030.