Kursplan

Idrottsmedicin

Kurskod
GIH2VJ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om förebyggandet av potentiella idrottsrelaterade skador
  • utifrån ett idrottsmediciniskt perspektiv redogöra för tränarens roll kopplat till omhändertagandet av olika idrottsskador i förhållande till andra professioner
  • visa kunskap om den idrottsmedicinska rehabiliteringens upplägg med utgångspunkt i vetenskapliga rekommendationer
  • utifrån gällande regelverk redogöra för och problematisera användande av prestationsfrämjande (ergogena) medel i samband med idrottsutövande.

Innehåll

Kursen behandlar området idrottsmedicin utifrån tränarens perspektiv. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om förebyggande, omhändertagande och rehabilitering av ett urval av idrottsrelaterade skador behandlas. Ergogena medel belyses, diskuteras och problematiseras utifrån olika aspekter. Vidare problematiseras tränarens roll i relation till andra professioner inom området idrottsmedicin när det gäller omhändertagandet och rehabiliteringen av olika idrottsskador för att möjliggöra ett hållbart idrottande med minskad risk för återfall i tidigare skada.

Examinationsformer

Praktiska och muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
  • Skriftliga inlämningsuppgifter, praktiska och muntliga redovisningar - 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys, 7,5 hp

Övrigt

Kursen ingår i Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa, 180 hp.
Denna kurs motsvarar kursen GIH24T Tränarskap 4 - Idrottsmedicin 7,5 hp.