Kursplan

Medier och kommunikation inom hälsa och idrott

Kurskod
GIH24A
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och analysera relationen mellan medierna och idrotten
  • redogöra för de pressetiska reglerna samt diskutera och kritiskt granska olika moraliska ställningstaganden som medieproducent
  • beskriva och problematisera idrottens påverkan och roll i medierna samt genomföra och redogöra för mediestrategisk planering
  • tillämpa den mediestrategiska planen genom att producera innehåll för de valda mediekanalerna
  • problematisera och diskutera möjliga konsekvenser för olika sorters intervjuteknik, både som producent och som intervjuobjekt.

Innehåll

Kursen omfattar såväl teoretisk som tillämpad strategisk medieplanering för både traditionella och nya medier. Kursen innehåller även medieetik och vad det innebär att vara mediekonsument och medieproducent. Utöver detta ingår även problematisering av idrottens roll i medierna. Studenten planerar och utformar strategisk medieplan. Hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering beaktas i kursens innehåll.

Examinationsformer

Examinationen sker genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga PM samt presentation av strategisk medieplan.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Seminarier, skriftliga PM, medieplan, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet inriktning hälsa och idrott, 180 hp. Kursen motsvarar IH1133.