Kursplan

Examensarbete för högskoleexamen i Industriell ekonomi

Kurskod
GIE2RF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2021-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-08.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom ämnet industriell ekonomi

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett aktuellt problem inom ämnet industriell ekonomi
  • välja och tillämpa vetenskapliga metoder för att genomföra en undersökning
  • sammanfatta resultat och presentera dem skriftligt och muntligt
  • argumentera för resultats giltighet
  • granska och reflektera över andras undersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen omfattar två centrala delar. Den första delen innefattar att tillämpa ett vetenskapligt metodarbete inom ramen för ett självständigt projektarbete, i vilket studenten med ett vetenskapligt förhållningssätt skall framställa en skriftlig rapport.
I detta projektarbete skall studenten tillämpa kunskaper som inhämtats från tidigare kurser i industriell ekonomi på ett problem som identifieras och löses via en empirisk undersökning. Undersökningen skall genomföras via medvetna val av relevanta teorier och modeller. Den andra delen i kursen innefattar en muntlig presentation av den skriftliga rapporten, samt opponering på andras rapporter.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet samt opposition 7,5 hp.

Arbetsformer

Seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp varav 45 hp inom ämnet industriell ekonomi inklusive vetenskaplig metod 2,5 hp

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Examensarbetet ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Examination kan endast ske vid angivna examinationstillfällen. För det fall det varit två studenter om samma examensarbete ska de kunna redogöra för arbetsfördelningen sinsemellan. Om ett examensarbete underkänts vid tre examinationstillfällen måste byte av uppsatsämne ske. Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.

Ersätter IE1074.