Kursplan

Industriell ekonomi - grundläggande kurs

Kurskod
GIE26P
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-30.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och förutsättningar för industriellt företagande
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller för industriföretagets organisation och marknadsföring
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering
  • diskutera principer för beslutsfattande grundat på ekonomiska kalkyler

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över industriföretagets roll i samhället samt dess hållbarhetsmässiga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och styrning av en verksamhet.
Kursen behandlar översiktligt begrepp och modeller inom kalkylering, investeringsbedömning, redovisning, organisation och marknadsföring utifrån industriföretagets förutsättningar. Kursen skapar förutsättningar för studenten att självständigt samla relevant data och sammanställa beslutsunderlag med fokus på ekonomiska överväganden. Hur beslut i olika situationer påverkar såväl omgivande samhället som inom organisationen behandlas också.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4hp
Individuella inlämningsuppgifter, 3,5hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På den skriftliga tentamen ges betyget U-3-4-5.
På inlämningsuppgifterna ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som kurserna Industriell ekonomi med kalkylering.