Kursplan

Industriell ekonomi - underhåll och kvalitet

Kurskod
GIE26N
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-30.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsstyrning, driftsäkerhet och underhåll
  • redogöra för vanligt förekommande verktyg och modeller för analys, problemlösning och förbättringsarbete inom området
  • redogöra för vanligt förekommande förbättringsprogram inom verksamhetsutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beräkna vanligen förekommande mått för driftsäkerhet
  • analysera en organisations kvalitets- och driftsäkerhetsarbete och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och reflektera över hur en förbättrad kvalitet och högre driftsäkerhet påverkar industriell verksamhet ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på metoder och verktyg för att minimera slöseri och onödiga förluster i produktionsledet. Detta kan avse både varor och tjänster. Efter en genomgång av grundläggande begrepp inom kvalitet och driftsäkerhet tar kursen upp såväl kvalitetsledningssystem som underhållsfilosofier och visar på hur synergieffekter kan skapas genom att integrera dessa i gemensamma förbättringsprogram.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4hp
Individuella inlämningsuppgifter, 3,5hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På skriftlig tentamen ges betyget U-3-4-5
På individuella inlämningsuppgifter ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Överlappar IE1075.