Kursplan

Historia II med didaktisk inriktning

Kurskod
GHI2CR
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30.

Lärandemål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper om modern och samtida globalhistoria och historiedidaktik. Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Den moderna och samtida globaliseringens historia, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den moderna och samtida globala historien
 • diskutera och analysera problemområden kopplade till 1900- och 2000-talets globala processer
 • jämföra olika teoretiska utgångspunkter rörande den moderna och samtida globala historien.

2.
Historiedidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • jämföra och diskutera historiedidaktiska perspektiv och teoribildningar såväl muntligt som skriftligt
 • kritiskt granska och värdera läromedel för skolämnet historia i relation till ämneskurser och ämnesplaner
 • diskutera hur lärare kan omsätta ett akademiskt ämnesinnehåll till ett undervisningsstoff i skolundervisningen utifrån frågor om historieämnets syfte och innehåll
 • diskutera bedömning inom historieundervisning utifrån gällande kurs- och ämnesplaner
 • redogöra för olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas som resurs i historieundervisningen.

3.
Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera historisk teori och metod
 • redogöra för och diskutera historiska arkivbildningar
 • formulera för vetenskapssamhället relevanta historievetenskapliga problemställningar
 • tillämpa källkritiska och kunskapssökande färdigheter.

4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå
 • tillämpa de formella krav som krävs för en vetenskaplig framställning
 • uttrycka sig vetenskapligt och språkligt korrekt
 • färdigställa en vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning
 • försvara och argumentera för egna slutsatser
 • granska och diskutera medstuderandes vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Den moderna och samtida globaliseringens historia, 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar olika historiska perspektiv på den moderna och samtida globaliseringen. Tematiskt behandlas de moderna politiska ideologierna och demokratiseringens förutsättningar; avkolonialisering och postkolonialt samhälle; global ekonomisk jämlikhet respektive ojämlikhet samt slutligen högmoderna samhällets konsumtionskultur och dess kulturella uttryck.

2.
Historiedidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fördjupar teoretiska grunder i historiedidaktik. De didaktiska studierna inriktas bland annat på strategier för hur ett akademiskt ämnesinnehåll kan transformeras till ett undervisningsinnehåll för grundskolans senare år och gymnasieskolan. I delkursen studeras även relationen mellan lärares undervisning i historia, bedömning, betygssättning och användningen av informations- och kommunikationsteknik i historieundervisningen.

3.
Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas historisk teori och metod. Den innehåller även käll- och metodmässigt varierade övningar samt skrivandet av en promemoria där den egna förmågan att formulera ett problem övas.

4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs planeras och genomförs en historisk forskningsuppgift som redovisas i form av en uppsats.

Examinationsformer

Alla delkurser examineras genom aktivt seminariedeltagande och olika skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 4 examineras dessutom genom en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen behandlas vid ett seminarium där arbetet granskas och opponeras på av en medstuderande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt på minst 22,5 högskolepoäng, inklusive delkurs 4.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Den moderna och samtida globaliseringens historia - 7,5 hp
Delkurs 2: Historiedidaktik II - 7,5 hp
Delkurs 3: Historievetenskaplig teori och metod - 7,5 hp
Delkurs 4: Uppsats - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Historia I med didaktisk inriktning 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering

Övrigt

Kursen innehåller två dagars obligatorisk campusförlagd undervisning.
I kursen ingår 1-2 fältdagar på den studerandes kommande VFU-skola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Får ej ingå i en examen samtidigt som Historia II.
Ersätter HI1015.