Kursplan

Franska I: Kultur och samhälle

Kurskod
GFR35E
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2023-06-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-06-27.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

 • redogöra för begreppet ”la francophonie” och dess betydelse
 • beskriva geografiska aspekter och särdrag i Frankrike och den fransktalande världen
 • förklara och diskutera händelser och aspekter av Frankrikes och den fransktalande världens historia från 1945 och fram till idag
 • redogöra för och diskutera några viktiga aspekter av kultur och politik i dagens franska samhälle och den fransktalande världen.

Innehåll

Kursen omfattar ett studium av Frankrikes och den fransktalande världens geografi, historia och samhällsliv. Vidare behandlas några aspekter på kultur- och samhällsförhållanden i Frankrike och den fransktalande världen. Begreppet ”la francophonie” analyseras och diskuteras.
Undervisningen sker på franska.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Onlinetentamen

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på modulen Skriftlig redovisning.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Muntlig redovisning - 3 hp | U–VG
 • Skriftlig redovisning - 4,5 hp | U–VG

Behörighet

 • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen överlappar tidigare kurskoder GFR2J7 och GFR2AC.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.