Kursplan

Franska II: Muntlig franska

Kurskod
GFR2R3
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-09-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-06.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

  • analysera och reflektera kring språklig variation med hänsyn till språkliga register och sociolekter
  • redogöra för och diskutera uttalsvariationer i olika delar av den fransktalande världen
  • uttrycka sig muntligt i olika situationer och anpassa språket till olika sammanhang
  • redogöra för och diskutera strukturen i olika typer av debatter och muntliga anföranden
  • argumentera muntligt på ett övertygande sätt.

Innehåll

Kursen innehåller studier av hur uttalet varierar i olika geografiska områden av den fransktalande världen. Den innehåller också studier av språklig variation med avseende på språkliga register och sociolekter samt övningar i att förstå olika varianter av talad franska och i att uttrycka sig på franska i olika situationer. Kursen innehåller också studier av olika typer av debatter och muntliga anföranden och övningar i att argumentera muntligt på franska.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande vid seminarier, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier där den studerande ska delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar - 5 hp
Modul 2: Skriftliga inlämningsuppgifter - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, Franska: Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, 7,5 hp och Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter GFR2JC.