Kursplan

Franska: Examensarbete för kandidatexamen

Kurskod
GFR2KR
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2020-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • samla in relevant språkvetenskapligt eller litterärt material på franska för en vetenskaplig undersökning samt visa teoretiska kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor inom samma specialiseringsområde
  • visa prov på självständighet och problemlösningsförmåga samt ett reflekterande förhållningssätt
  • författa ett skriftligt teoretiskt arbete, på god franska där studenten använder för arbetet tillämpliga metoder och kan söka och kritiskt tolka relevanta källor samt analysera och sammanställa erhållna resultat
  • ta till sig och använda olika synpunkter, från handledaren såväl som från andra studenter, för att kunna arbeta vidare med den egna texten
  • analysera, diskutera och kritiskt granska ett examensarbete på franska på ett konstruktivt sätt vid den muntliga slutventileringen
  • visa prov på korrekt hänvisningsteknik, korrekta citat och korrekt samt relevant bibliografi
  • på franska försvara sitt eget examensarbete vid den muntliga slutventileringen.

Innehåll

Examensarbetet har antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Inriktning och ämne väljs i samråd med handledaren. Kursen inleds med ett kort metodavsnitt som anpassas till den inriktning studenterna har valt. De studerande ska inom kursens ram författa ett examensarbete på god franska om 20-25 sidor (7500-9000 ord), där för godkännande förutom metodkunskap även krav på vetenskaplig formalia ska vara uppfyllda. Examensarbetet ska försvaras vid ett seminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författande av ett vetenskapligt examensarbete, försvarande av texten samt opponering av en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform samt även i form av enskild handledning.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp; Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp; Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt Franska II: Muntlig franska, 7,5 hp eller Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GFR2AS.