Kursplan

Franska III: Språkhistoria

Kurskod
GFR2KQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera huvuddragen i det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
  • diskutera särdrag och egenskaper i dagens franska
  • särskilja och beskriva olika drag i franska språkets utveckling med utgångspunkt utifrån texter från olika epoker
  • visa en god språklig kompetens i franska såväl skriftligt som muntligt
  • reflektera kring olika genrer och strömningar inom medeltids- och renässanslitteratur
  • analysera ett urval romaner, pjäser och dikter från medeltid till slutet på 1600-talet.

Innehåll

Kursen innehåller ett studium av texter från medeltiden till dagens franska. Texterna behandlas ur fonetisk, syntaktisk och historisk synvinkel. Huvuddragen av språkutvecklingen från latin till modern franska studeras liksom det franska språkets utbredning och ställning i den fransktalande världen.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp; Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp; Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt Franska II: Muntlig franska, 7,5 hp eller Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GFR2AU.