Kursplan

Franska: Förberedande kurs II

Kurskod
GFR2HX
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2020-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt på grundläggande franska i välkända situationer
  • läsa och förstå korta texter på franska om bekanta ämnen
  • skriva egna texter på franska i bekanta ämnen
  • översätta enklare meningar till och från franska
  • använda sin kännedom om språkets basgrammatik och tillämpa grundläggande grammatiska begrepp i analyser.

Innehåll

Kursen omfattar enkel textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur samt att genomföra grundläggande kontrastiv analys.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och inspelningsuppgifter samt genom en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är seminarier som är centrala för kursen och där studenten förväntas delta aktivt. Stor vikt läggs vid muntlig kommunikation. Undervisningen sker på franska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på både modul 1 och 2.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftlig examination – 4 hp
Modul 2: Muntlig examination - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Förberedande kurs I, 7,5 hp på grundnivå

Övrigt

För att tillgodogöra sig kursen krävs kunskaper i svenska.

Ersätter GFR25M.