Kursplan

Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag

Kurskod
GFR2AB
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-17.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om modern franskspråkig litteratur.
Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • läsa och tolka ett urval litterära texter
  • utföra analys av skönlitterära texter där grundläggande litterära begrepp tillämpas
  • muntligt och skriftligt redogöra för de viktigaste författarna, genrerna, rörelserna, trenderna och strömningarna inom 1900- och 2000-talens franskspråkiga litteratur
  • visa viss självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Innehåll

Kursen omfattar ett studium av ett urval litterära verk från den franskspråkiga världen från 1900- och 2000-talen. Litteraturen behandlas ur litterär, språklig och historisk aspekt. Kursen omfattar också en litteraturhistorisk orientering till den berörda tidsepoken.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, samt genom ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i nätbaserad seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig redovisning - 2,5 hp
Modul 2: Skriftlig redovisning - 5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) + Franska B, Engelska B Eller: Franska 3, Engelska 6 eller motsvarande kunskaper (Omr 2/A2)

Övrigt

Ersätter FR1077.