Kursplan

Ekonomistyrning A

Kurskod
GFÖ2BC
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-21.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (2)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och dess etiska aspekter (4)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på kalkylering, budgetering och resultatplanering. Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Individuell skriftlig tentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3): Skriftlig utförd gruppuppgift, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1: U-VG
Delmoment 2, 3: U-G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Kan ej tillgodoräkans i examen tillsammans med FÖ1008, FÖ1009, FÖ1033, FÖ1043 och/eller FÖ1056.