Kursplan

Vetenskap och metod II

Kurskod
GFÖ2B7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-12-06.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara företagsekonomiska teoriers vetenskapliga ursprung (1)
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera på vilka vetenskapsteoretiska grunder olika företagsekonomiska studier vilar (2)
  • utföra tolkning och analys av kvalitativa respektive kvantitativa datamaterial utifrån olika teoretiska ansatser och modeller (3)
  • tillämpa principer för vetenskaplig rapportering (4)
  • utarbeta en forskningsplan för en vetenskaplig undersökning innehållande problemställning, teoretisk utgångspunkt, metod samt analysval (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning och hur den används (7)

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av olika vetenskapliga skolbildningar. Även principerna för vetenskaplig publicering samt etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning behandlas. Vidare får studenterna själva träna sig i att genomföra tolkningar och analyser av olika datamaterial utifrån olika ansatser och modeller. Utifrån de erhållna kunskaperna och en egen litteraturgenomgång ska studenterna själva utarbeta en problemställning samt föreslå en plan för en vetenskaplig undersökning i syfte att besvara problemställningen. Den sistnämnda uppgiften ska skriftligt dokumenteras enligt vetenskapliga principer. Studenterna får därefter kritiskt granska och genomföra opposition på varandras arbeten.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 2 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4, 5, 7): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt genomförande av muntlig presentation, 3,5 hp
Delmoment 4 (examinerar mål 6): individuell kritisk opposition vid slutseminarium för forskningsplanen, 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 3: U, G, VG
Delmoment 2, 4: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget G på samtliga delmoment. För betyget väl godkänd krävs därutöver betyget VG på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav

  • Kurser motsvarande 120 hp varav 60 hp på grundnivå i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.

Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

Ersätter FÖ2022.