Kursplan

Koncernredovisning och revision

Kurskod
GFÖ225
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-04-04.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa kunskap om de olika värderings- och konsolideringsmetoder som tillämpas vid koncernredovisning (1)
  • redogöra för revisorns roll, arbetsuppgifter och ansvar samt för det regelverk som omgärdar revision/revisorn (2)

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • upprätta ett koncernbokslut baserat på aktuell redovisningsreglering (3)
  • analysera en koncerns lönsamhet och finansiella ställning utifrån ett koncernbokslut (4)
  • analysera de övergripande värderingsproblem som finns i koncernredovisningen (5)
  • förklara hur risk kan identifieras och värderas i samband med planering av revision och identifiera olika metoder vid lösandet av olika revisionsfrågor (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa svenska och internationella rekommendationer och uttalanden från normgivande organ på redovisningsområdet kopplat till koncernredovisning (7)
  • visa förmåga att, utifrån normativ redovisningsteori, på ett principiellt plan diskutera alternativa sätt att upprätta en koncernredovisning (8)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom koncernredovisning och revision. Kursen utgörs av tre huvudteman: koncernredovisning, koncernredovisning ur ett analysperspektiv och revision. Koncernredovisningstemat utgörs av en genomgång av gällande lagregler, normer, praxis samt generella principer inom koncernredovisningsområdet. Genomgången syftar till att skapa förståelse för koncernredovisningens motiv och syfte samt skillnaden mellan juridiska personers och koncerners räkenskaper. I nästa tema diskuteras hur ett koncernbokslut kan analyseras finansiellt och vilka fallgropar som finns. Slutligen diskuteras revision ur olika perspektiv.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 6 hp samt PM och seminarium med muntlig redovisning, 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätt efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Organisation och marknadsföring A 15 hp, Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp, Redovisning B 7,5 hp, Ekonomistyrning B 7,5 hp, Organisation B 7,5 hp samt Metod 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i eventuella gruppuppgifter.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.