Kursplan

Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B

Kurskod
GEN2LD
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-12-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-23.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter inom områdena språkdidaktik, litteraturstudier och litteraturdidaktik. Studenterna förväntas visa god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga, genom att använda korrekt och lämplig engelska.

Delkurser

1.
Engelsk språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska med speciellt fokus på åk 4-6
 • diskutera det engelska språkets roll för elever i och utanför klassrummet i den svenska skolan
 • diskutera språklig medvetenhet i engelskundervisningen i åk 4-6
 • analysera och diskutera hur lektioner i engelskundervisningen i åk 4-6 kan planeras utifrån gällande styrdokument och teorier
 • redogöra för hur lektioner i engelska i åk 4-6 kan planeras med hänsyn till flerspråkighet och elevers varierande färdigheter i engelska
 • planera ett arbete i engelska med en rik variation av arbetssätt, inklusive digitala verktyg och strategier för att stödja elevernas språkutveckling i åk 4-6
 • argumentera muntligt och skriftligt för sitt val av innehåll och arbetssätt
 • redogöra för bedömning i engelskundervisningen i åk 4-6 enligt styrdokumenten
 • analysera, dokumentera och bedöma elevers språkutveckling i engelska i åk 4-6.

2.
Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om barnlitteratur i olika genrer och medieformat samt om barnlitteraturstudieområdet
 • analysera litteratur och berättelser från den engelskspråkiga världen
 • beskriva och exemplifiera litteraturens och kulturens position i engelskundervisningen
 • redogöra för forskning om litteraturdidaktik i språkutbildning och använda denna forskning som utgångspunkt för planering och genomförande av engelskundervisningen i åk 4-6
 • utforma lektionsplanering i engelska med litteratur i olika former.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Engelsk språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Med utgångspunkt i styrdokumenten studeras hur kursplanens mål och det centrala innehållet kan omsättas i praktiskt arbete, med fokus på lektionsplanering samt bedömning. Seminarier på teman som språklig medvetenhet, flerspråkighet i klassrummet och extramural engelska omfattar såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer, vilka analyseras och diskuteras muntligt och skriftligt. En röd tråd i delkursen är hur ett aktivt användande av engelska i och utanför klassrummet liksom estetiska lärprocesser och uttrycksformer kan motivera elever och utveckla deras kommunikativa förmåga.

2.
Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 högskolepoäng

Delkursen ger verktyg för att utveckla ett professionellt omdöme vad gäller litteraturens plats och användning i engelskundervisningen, med speciellt fokus på åk 4-6. Delkursen introducerar barnlitteratur och perspektiv på litterära och andra berättelser som är typiska för forskningsområdena barnlitteraturstudier och litteraturdidaktik. Vidare diskuteras kulturbegreppet och relationen mellan barnlitteratur och kultur genom olika genrer och format, visuella som mediala. Delkursen syftar till att utveckla studenternas analytiska, reflekterande och kreativa förmågor kopplade till litteraturens användning i engelskundervisningen.

Examinationsformer

Båda delkurserna examineras genom aktivt deltagande i seminarier, samt muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisning genomförs i form av obligatoriska seminarier med inslag av föreläsningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 10 hp. Modulerna 3 och 6 har betygsskala U-G.

Betygsrapportering:
Modul 1 (delkurs 1): Engelskundervisning i åk 4-6 - 3 hp (U-VG)
Modul 2 (delkurs 1): Lektionsplanering i engelskundervisning i åk 4-6 - 3 hp (U-VG)
Modul 3 (delkurs 1): Bedömning i engelskundervisning i åk 4-6 - 1,5 hp (U-G)
Modul 4 (delkurs 2): Litteratur, berättelser, kultur - 4,5 hp (U-VG)
Modul 5 (delkurs 2): Litteratur och engelskundervisning - 2,5 hp (U-VG)
Modul 6 (delkurs 2): Praktisk litteraturdidaktisk tillämpning - 0,5 hp (U-G)

Förkunskapskrav

 • Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp, varav 6 hp godkända vid registrering

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 fältdagar på VFU-skola och en obligatorisk campusträff på max 3 dagar för samtliga studenter, oavsett studieform.

För nätbaserad kurs krävs att studenten kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande utrustning.

Ersätter EN1116.