Kursplan

Engelska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

Kurskod
GEN28Q
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-21.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets ämnesteoretiska och didaktiska vetenskapliga grund.

Delkurser

1.
Introduktion till språkvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
 • tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
 • analysera begränsningar och möjligheter hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
 • analysera olika språkvetenskapliga tolkningar och resultat, och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
 • utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
 • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

2.
Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera och diskutera ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • redogöra för modern litteratur- och kulturteori och huvuddragen i de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • analysera och tolka litterära texter med utgångspunkt i olika teorier
 • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk såväl som litteraturkritiska och teoretiska texter på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska.

3.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om det valda ämnesområdet för uppsatsskrivandet, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och metod- och teorikunskaper inom området
 • muntligt såväl som skriftligt diskutera delar av forskningsområdet samt förhålla sig till aktuella forskningsfrågor
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • utifrån en litteraturvetenskaplig, språkvetenskaplig eller ämnesdidaktisk problemställning självständigt söka, samla, värdera samt tolka och kritiskt analysera relevant information och tidigare forskning
 • skriftligt såväl som muntligt redogöra för och diskutera urval av material, problemställningar och resultat
 • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten i form av konstruktiv respons.

4.
Engelsk språkdidaktik lll, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över hur språkundervisning bör utformas och anpassas för att gynna elevers språkutveckling
 • visa fördjupad förståelse för hur elevers olika förutsättningar påverkar språkutvecklingen
 • diskutera och reflektera över bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • diskutera och kritiskt reflektera över de språkdidaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till val av innehåll och arbetssätt i språkundervisning
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i engelska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • redogöra för hur olika former av digitala verktyg kan användas för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget lärande
 • muntligt och skriftligt reflektera över val av innehåll och förhållningssätt i ämnesundervisningen i dagens klassrum som kännetecknas av flerspråkighet och kulturell mångfald.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser.

Delkurser

1.
Introduktion till språkvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs är en introduktion till centrala former av språkvetenskaplig dataanalys. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera engelskspråkiga data introduceras. Dessa metoder tillämpas och utvärderas kritiskt genom språklaboratoriska analyser. Den studerande annoterar eller kodar språkvetenskapliga data på grundval av ett urval av modeller från litteraturen och utforskar olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Delkursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men i viss mån diskuteras även metoder för att samla egna data på ett sätt som följer etiska normer. Slutligen behandlas hur språkvetenskapliga data kan presenteras i akademiskt skrivande.

2.
Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

3.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Delkursen inleds med en genomgång av den språk- eller litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition och skrivhantverket. Den studerande väljer den inriktning hen vill fördjupa sig i inom ett av områdena: språkvetenskap, ämnesdidaktik eller litteraturvetenskap. Delkursen innehåller planering, genomförande samt skriftlig redovisning av den valda inriktningen i form av en självständigt författad uppsats. Dessutom innehåller delkursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analysera andras arbeten med särskilt fokus på att ge feedback. Delkursen innefattar även fördjupade studier i forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

4.
Engelsk språkdidaktik lll, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande och språkundervisning varvid fördjupad diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. I delkursen behandlas bland annat medvetenhet om den studerandes egen språkinlärning, språkanvändning, förhållningssätt vad gäller undervisningsmöjligheter med inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet samt hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av elevers förutsättningar och särskilda behov samt bedömning, betygsättning och feedback i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. I delkursen ingår också studier av hur digitala verktyg kan användas i språkundervisning och språkinlärning, liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial.

Examinationsformer

Delkurs 1: Examination sker genom fortlöpande bedömning av aktivt seminariedeltagande samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en tentamen.
Delkurs 2: Examination sker genom fortlöpande bedömning av aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande uppsats.
Delkurs 3:Examination sker genom en vetenskaplig uppsats, och genom försvar av den egna uppsatsen och opposition på en medstuderandes uppsats.
Delkurs 4: Examination sker genom fortlöpande bedömning av aktivt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Delkurs 1: Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete.
Delkurs 2: Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Delkurs 3: Undervisningen sker i form av obilgatoriska seminarier och individuell handledning. Uppsatsen försvaras och diskuteras på ett ventilationsseminarium.
Delkurs 4: Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier och gruppövningar.

All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst tre moduler.

Betygsrapportering:
Modul 1: Introduktion till språkvetenskaplig metod - 7,5 hp
Modul 2: Litteratur och teori - 7,5 hp
Modul 3: Uppsats - 7,5 hp
Modul 4: Engelsk språkdidaktik lll - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Engelska I med didaktisk inriktning, 30 hp och Engelska II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 24 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen inkluderar 2-3 fältdagar på den studerandes kommande VFU skola.