Kursplan

Projektmetodik

Kurskod
GBY2MB
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-09.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper för att kunna organisera och genomföra projektbaserade moment i samarbete med andra, samt utveckla förmågan att presentera sina resultat skriftligt och muntligt på akademisk nivå.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • hantera system för informationssökning
  • redogöra för hur en effektiv och lärande projektorganisation formas
  • planera och genomföra mindre projekt
  • tillämpa kommunikationsteknik, utföra rapportskrivning och presentera muntligt
  • visa förståelse för olika roller i ett team/grupp, och reflektera över sin egen roll i det egna och det gemensamma lärandet

Innehåll

Kursens innehåll omfattar kunskap om projektplanering och projektgenomförande, vilket innefattar organisation och roller i ett projekt, gruppdynamik, ledarskap och personligt ledarskap, konflikthantering och feedback samt mötesteknik och muntlig framställan. Under kursen kommer flera mindre projektarbeten i grupp genomföras, då kunskaperna ska tillämpas och prövas.

Kursen ger även en introduktion till kunskap om vetenskaplig metodik och utförandet av tekniska rapporter och annan typ av skriftlig redovisning av projektarbeten. I detta ingår kunskapsinsamling och -bearbetning, källhantering, metodbeskrivning inför utförande av projektarbete samt vad det innebär att analysera och dra slutsatser av utfört arbete. Kollegial granskning och opponering på andras arbeten behandlas. Tillämpning av språk i tekniska rapporter berörs.

Examinationsformer

Projektuppgifter (1 + 1 hp).
Individuell PM (2 hp).
Seminarier (1 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete, övningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Projektuppgifter U-G.
Individuellt PM U-VG.
Seminarier U-G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GBY292