Kursplan

Byggprojektering

Kurskod
GBY2MA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-02-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-15.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om laster och krafter i byggkonstruktioner samt hur byggnader och anläggningar dimensioneras. Studenten ska också skaffa sig kunskaper om inomhusklimat och installationer i byggnader.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva lasterna för olika byggkonstruktioner
  • förklara funktionssätt hos balkar, pelare, ramar och bågar
  • redogöra för begreppen spänning och deformation
  • förklara funktionssätt hos bärverk av trä, stål, betong och murverk
  • beskriva hur olika markförhållanden påverkar val av grundläggningsmetod
  • beskriva uppbyggnaden av väg-, ban- och VA-konstruktioner.
  • förklara vilka faktorer som påverkar inomhusklimatet
  • redogöra för uppbyggnad och funktion av installationssystem för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp
  • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten

Innehåll

Kursen behandlar de aspekter av byggprojektering som utgår från konstruktions- och installationsteknik. Olika typer av bärverk och belastningar på dessa gås igenom liksom uppbyggnad av anläggningskonstruktioner som vägar, järnvägar och vatten och avloppsystem. Markens inverkan på grundläggningsmetod och översiktlig genomgång av geoteknik ingår också.

Inom installationsteknik studeras inomhusklimat och installationer för värme, kyla, ventilation samt vatten och avlopp. Effekt- och energibehov för uppvärmning behandlas.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp
Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter 3 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och projektuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Projektuppgifter godkänd/underkänd
Betyget på skriftlig tentamen utgör betyg på kursen.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Övrigt

Ersätter BY1068.