Kursplan

Digitala ritverktyg

Kurskod
GBY2GB
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-04-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-06-25.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna rita en 3D-modell.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Modellera i 3D.
  • Skapa 2D-ritningar från en 3D-modell.
  • Mäta avstånd och ytor i 3D-modell.
  • Redogöra för grundläggande regler inom standarden för ritteknik.

Innehåll

I kursen behandlas 3D-modellering av husbyggnader med mark samt framtagning av 2D-ritningar som exempelvis detaljplaner, planer, fasader och sektioner. I kursen behandlas vidare ritningsregler och gällande praxis med innehåll enligt följande: allmänt om projektering, ritningar, standardisering, rittekniska grundregler samt BIM (Byggnadsinformationsmodellering)

Examinationsformer

Inlämningsuppgift 2 hp
Duggor 2 hp
Hemtenta 1hp

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen samtidigt som BY1058.