Kursplan

Arabiska V

Kurskod
GAR38N
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2023-12-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-12-15.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera innehållet i litterära texter, nyheter, inspelade reportage och sånger på ett nyanserat sätt på modern standardarabiska
 • identifiera grammatiska fenomen i en arabisk text och med korrekta termer beskriva dessa
 • genomföra längre presentationer om olika ämnen på arabiska
 • med korrekta termer på arabiska redogöra för grunderna i balagha
 • genomföra en litterär analys
 • med stöd i aktuell forskning redogöra kort för den arabiska litteraturens utveckling
 • självständigt genomföra ett kortare skriftligt arbete om någon av de större perioderna inom arabisk litteratur.

Innehåll

Kursen innehåller tre moduler: Grammatik och textläsning, Muntlig kommunikation och Den arabiska litteraturens utveckling. I de första två modulerna, vilka samläses, ingår olika typer av material på modern standardarabiska såsom sånger, reportage, dikter, nyheter och sakprosa. I kursen introduceras grunderna i balagha och detta används i litterära analyser av texter tillsammans med andra analysverktyg. Kursens grammatik används i självständiga grammatiska analyser av olika texter. I modulen Den arabiska litteraturens utveckling läser studenterna artiklar och lyssnar på föredrag och genomför sedan ett självständigt arbete baserat på en egen frågeställning och en kortare projektplan.

Examinationsformer

 • Onlinetentamen
 • Muntlig tentamen
 • Aktivt deltagande på seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftlig rapport

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modulerna Grammatik och textläsning samt Muntlig kommunikation.

För att kunna erhålla betyget VG måste de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Grammatik och textläsning - 6 hp | U–VG
 • Muntlig kommunikation - 6 hp | U–VG
 • Den arabiska litteraturens utveckling - 3 hp | U–G

Behörighet

 • Arabiska IV, 15 hp

Övrigt

Kursen överlappar tidigare kurskod AR1024.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.