Kursplan

Arbetsmiljö

Kurskod
GAB2S5
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-11-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-16.

Lärandemål

  Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna förebygga och minimera arbetsmiljörisker på arbetsplatser.
  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan tillämpas i praktiken ur både individ- och organisationsperspektiv
  • redogöra för, reflektera över och diskutera hur riskfaktorer kan elimineras och friskfaktorer kan främjas i den organisatoriska, sociala som den fysiska arbetsmiljön
  • redogöra för och diskutera den övergripande lagstiftningen och centrala roller inom arbetsmiljöområdet.

  Innehåll

  Kursen ger grunderna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och utgår från ett hälsofrämjande förhållningssätt. I kursen behandlas såväl den organisatoriska, sociala som den fysiska arbetsmiljön. Strategier för att undersöka, bedöma, åtgärda samt följa upp faktorer i arbetsmiljön introduceras och praktiseras. Lagstiftning, avtal och roller inom arbetsmiljöområdet tolkas och diskuteras.

  Examinationsformer

  Examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift, muntlig redovisning samt skriftlig tentamen.

  Arbetsformer

  Föreläsningar och seminarier.

  Betyg

  Som betygsskala används U–G.

  Betygsrapportering:
  Modul 1 Skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
  Modul 2 Muntlig redovisning, 1 hp
  Modul 3 Skriftlig tentamen, 2 hp

  Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet