Kursplan

Akademiskt skrivande och talande på engelska

Kurskod
FPA0003
Poäng
4,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Institution
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2018-03-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-28.
Reviderad
Reviderad 2019-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

• visa förtrogenhet med två utvalda huvudtyper av akademiskt vetenskapligt skrivande, doktorsavhandlingen och forskningsartikeln
• visa kunskap om genreanalys med fokus på det akademiska skrivandets organisation och olika kommunikativa funktioner inom pedagogiskt arbete och andra närliggande forskningsområden
• analysera strukturen hos och retoriska drag i en talad konferenspresentation, samt själv planera och genomföra en egen presentation
• kritiskt utvärdera andras vetenskapliga texter genom att peka på styrkor såväl som svagheter i form av konstruktiv respons
• kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera forskningsarbete på ett sätt som visar på kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.

Innehåll

I kursen studeras olika former av akademiskt skrivande och tal med utgångspunkt i genreanalys och texters olika strukturer och kommunikativa funktioner. Förutom genrer som doktorsavhandlingen och forskningsartikeln behandlas även muntlig kommunikation och forskningspresentation på engelska. I kursen genomförs olika former av textanalys där språkbruket i olika institutionella pedagogiska praktiker undersöks. Under kursens gång vidareutvecklar de studerande sina färdigheter i att använda digitala verktyg för akademisk skrift och tal på engelska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga och muntliga arbeten, samt förberett och aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Övrigt

Undervisning samt muntliga och skriftliga examinationer sker på engelska, om inteannat meddelas.