Kursplan

Filosofi: Filosofins historia

Kurskod
FI1030
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp
Filosofi
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2010-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • visa grundläggande insikter i den västerländska filosofins utveckling genom tiderna
 • visa begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier i filosofins historia
 • visa grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:

 • förhålla sig reflekterande till problemställningar, begreppsbildningar och teorier i den filosofiska historien
 • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier i den filosofiska historien
 • göra elementära analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
 • relatera filosofiskt historiska problem och teorier till en samtida kontext
 • identifiera och avgränsa problemområden inom filosofin
 • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Innehåll

Kursen är en introduktion till den filosofiska traditionen från antikens Grekland till moderna samtida filosofiska strömningar. Kursen betonar både den teoretiska filosofins historia i vilken frågor om kunskap, sanning och vad som existerar kommer att vara framträdande, och den praktiska filosofins historia i vilken frågor av värdemässig natur som frågor om rätt eller fel och gott eller ont betonas. Exempel på filosofer som kommer att behandlas i kursen är Sokrates, Platon, Aristoteles, David Hume, Immanuel Kant, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauviour, Jacques Derrida och Saul Kripke. I kursen behandlas och diskuteras även ett flertal grundläggande filosofiska system och traditioner. Exempel på filosofiska system och traditioner som behandlas är rationalism, empirism, analytisk filosofi, fenomenologi, existentialism, modernism och postmodernism. Exempel på problem som diskuteras är kunskapens natur, världens natur, om det finns någon själ, det goda livet, språklig mening.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig kurs-pm (mindre uppsats).

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.
Denna kursplan ersätter FI1004.