Kursplan

Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv

Kurskod
FÖ3042
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-11-25.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera centrala idéer, begrepp och praktiker inom området CSR (corporate social responsibility/företagens samhällsansvar) och kunna identifiera CSR-relaterade frågeställningar i ett internationellt perspektiv (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tolka och diskutera framväxten av olika perspektiv relaterade till CSR (2)
  • kritiskt diskutera kunskap, argument och slutsatser i relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet som rör CSR (3)
  • muntligt och skriftligt genomföra och presentera en kritisk analys av en organisations sociala ansvarstagande (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över och diskutera företagens sociala ansvarstagande i ett internationellt och samhälleligt perspektiv (5)

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras utvecklingen av centrala begrepp och skolbildningar inom området för CSR. Vidare behandlas hur CSR tillämpas och vilken roll CSR har kopplat till sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar i ett internationellt perspektiv. I kursen ingår även att genomföra en analys av en organisations arbete med sitt sociala ansvarstagande.

Examinationsformer

Aktivt deltagande vid seminarier samt inlämning av individuella litteraturreflektioner, 5 hp (examinerar mål 1, 2, 3, 5)
Skriftlig rapport samt muntlig presentation, 2,5 hp (examinerar mål 4)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier samt självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda momenten.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Ersätter FÖ3039.