Kursplan

Studier i International Human Resource Management

Kurskod
FÖ3040
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-01.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara betydelsen av International Human Resource Management (HRM), (1)
  • förklara det analytiska bidraget av olika teoretiska perspektiv som tillämpas i studier av International HRM. (2)
Kompetens och färdigheter
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera, diskutera och presentera, muntligt och i skrift, relevanta vetenskapliga texter inom forskningsfältet International HRM, (3)
  • identifiera och utvärdera strategiska och operationella utmaningar som HR-personal möter i transnationella organisationer, (4)
  • kritiskt granska och utvärdera internationellt och strategiskt personalarbete, vilket inkluderar identifiering av kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella och kulturella) som internationella HR-personal behöver ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kritisk medvetenhet om globaliseringens konsekvenser för utformningen av policys och praktiker i internationellt personalarbete, (6)
  • visa kritisk medvetenhet om hur lokala variationer i sociala och ekonomiska förutsättningar påverkar hanteringen av arbetskontrakt, (7)
  • visa kritisk medvetenhet om hur beslut som fattas av internationella HR-personal påverkar olika intressentgrupper, och i detta även kunna överväga etiska aspekter. (8)

Innehåll

Den första modulen fokuserar på betydelsen av internationellt och strategiskt personalarbete, ur olika perspektiv (global integration kontra lokal lyhördhet, industri- och anställningsförhållanden, koppling till organisationens övergripande organisationsstrategi etc.). Vidare utvecklas olika teoretiska perspektiv som tillämpas i studier av International HRM, t.ex. resursbaserad teori, ekonomiska teorier, institutionell teori, sociala nätverk/socialt kapital teori och kritiska förhållningssätt (inklusive genusteori).

Den andra modulen fokuserar på forskning som genomförts inom forskningsfältet International HRM, koncentrerat kring ämnen som global bemanning, prestationsmätning, talangutveckling, internationella uppdrag och global karriärplanering, internationella team, sammanslagningar och förvärv.

Den tredje modulen utvecklar förståelsen för strategiska utmaningar i internationellt personalarbete, med hänsyn till olika kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella, kulturella, industrispecifika och/eller organisatoriska), och hur dessa sammanhang blir betydelsefulla i strategiarbete och beslutsfattande.

Examinationsformer

Modul 1: Presentationer och aktivt deltagande i seminariediskussioner, 5 hp (examinerar mål 1, 2 och 6)

Modul 2: En skriftlig litteraturrecension och dess muntliga presentation i ett seminarium samt opposition av recensioner skrivna av andra studenter, 3 hp (examinerar mål 3)

Modul 3: En skriftlig studie och dess muntliga presentation och försvar i ett seminarium samt opposition av studier skrivna av andra studenter, 7 hp (examinerar mål 4, 5, 7 och 8)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständigt arbete med handledning enligt vad som anges i kursens studiehandledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Modul 1: U, G

För betyget väl godkänd (VG), krävs betyget VG på både modul 2 och 3.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi och Engelska 6

Övrigt

Skriftliga uppgifter ska lämnas in senast de datum som anges i kursens studiehandledning.

Studenter erhåller undervisning och/eller handledning endast under kursveckorna.