Kursplan

Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag

Kurskod
FÖ3032
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2014-11-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-26.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och analytiskt använda teoretiska perspektiv inom redovisning och ekonomistyrning
  • redogöra för och analytiskt använda metoder och modeller inom redovisning och ekonomistyrning
  • kritiskt analysera redovisningens och ekonomistyrningens betydelse och användning för ledning av internationellt verksamma företag och organisationer
  • redogöra för och analysera utvecklingen och tillämpningen av praxis inom redovisningsområdet
  • redogöra för och analysera hur redovisning och ekonomistyrning påverkas av globalisering

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv på ekonomistyrning, med avseende på hur sådan kan relateras till mål, strategier och organisationers design, framförallt inom internationellt verksamma företag. I kursen diskuteras särskilt hur olika metoder och tekniker för ekonomistyrning kan påverka beteenden och aktiviteter samt i förlängningen företagets konkurrenskraft.

Kursen behandlar också hur företag kan följa upp verksamhet som bedrivs internationellt. Olika modeller och tekniker för detta behandlas i kursen.

Dessutom behandlar kursen internationella normer och praxis inom redovisningsområdet. Därmed diskuteras den internationella harmoniseringens konsekvenser för redovisning och styrning av internationellt verksamma företag.

Genomgående i kursen behandlas aktuell forskning inom redovisning och ekonomistyrning.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarier (5 hp) där studenter kontinuerligt förbereder och presenterar kurspapper i grupper om 2-4 studenter. Kursen examineras även i form av ett PM som författas individuellt (5 hp). Dessutom genomförs en skriftlig tentamen (5 hp).

Arbetsformer

Under kursen arbetar studenterna i grupper om 2-4 studenter. Dessa grupper har i uppgift att sammanfatta och förbereda presentationer inför de olika litteraturseminarierna. Studenterna arbetar även individuellt med ett PM.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med följande kurser: FÖ3008 och/eller FÖ3011.
Ersätter FÖ3019.