Kursplan

Organisationsförändring och ledarskap

Kurskod
FÖ2026
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-22.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenterna skall utveckla kunskap om forskningsbaserade perspektiv, metoder och modeller för förändringar och förändringsarbete i komplexa organisationer.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dominerande perspektiv inom forskningen om organisationsförändring,
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller som används för att beskriva och analysera förändringar och förändringsarbete i komplexa organisationer, och
  • beskriva olika förändringsstrategier.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt granska och analysera konceptdrivna förändringsprocesser och strukturella organisationsförändringar samt reflektera över ledarskapets betydelse när det gäller att initiera och leda organisationsförändringar i komplexa organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • bedöma de utmaningar som olika förändringsstrategier innebär för ledning och personal samt värdera olika metoder och modeller för implementering och utvärdering av förändringar i komplexa organisationer.

Innehåll

Kursen behandlar organisationsförändringar ur ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas de drivkrafter som kan tänkas ligga till grund för att nya organisationsförändringar initieras och att nya organisationskoncept genereras. Kursen behandlar också olika organisationstyper som arenor för möjliga förändringar. I kursen studeras olika konsekvenser av förändringar, särskilt i relation till etiska aspekter och hållbarhetsaspekter. Under kursen analyseras flera verkliga fall av organisationsförändring och kursen förbereder deltagarna för fördjupade analyser och problemlösning i liknade fall. Detta sker genom att studenterna löser seminarieuppgifter med focus på verkliga fall. Framträdande teman är struktur, process, delaktighet, inflytande, organisatoriskt lärande, ledarskap och hållbarhet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom presentationer av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar samt genom skriftliga inlämningsuppgifter som behandlas på seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Kursen bygger på aktiv medverkan i seminarierna och på att deltagarna mellan seminarier och föreläsningar bedriver litteraturstudier och genomför examinationsuppgifter på egen hand.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen. Ersätter kursen FÖ2014.