Kursplan

Affärsplanering

Kurskod
EU1037
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-12-07.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för affärsplaneringens grundläggande begrepp (1) samt affärsplanens grundläggande beståndsdelar (2)
  • redogöra för olika företags- och bolagsformer (3)
  • redogöra för de vanligaste formerna av resursanskaffning och finansiering hos nystartade företag (4)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa en affärsplan utifrån en egen vald affärsidé (5)
  • diskutera för- och nackdelar vid olika strategiska val i affärsplaneringsprocessen (6)
  • analysera affärsplaners styrkor och svagheter (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring affärsplanens betydelse vid interaktion med intressenter (8)

Innehåll

I kursen behandlas de moment som vanligen ingår i en affärsplaneringsprocess och inom ramen för kursen får studenterna utifrån en egen affärsidé utarbeta en komplett affärsplan, vilken sedan skall presenteras muntligt och skriftligt. Kursens inleds med en genomgång av hur en affärsidé kan formuleras och analyseras på ett strukturerat sätt. Därefter fokuserar kursen på hur en bransch- och omvärldsanalys genomförs för att kunna utvärdera affärsidéns bärkraft samt en introduktion till ämnena tillväxtstrategier och marknadsföring. I kursen diskuteras olika affärsmodeller och företagsformer samt vilka för- och nackdelar som finns i samband med att välja någon av dessa.

Andra delar som behandlas i kursen är hur företag organiseras, olika typer av resursanskaffning och olika möjliga sätt att finansiera ett företag som befinner sig i en etableringsfas. Därtill behandlas vikten av att företag har en sund ekonomisk grund att vila på och som stöd för detta adresseras ämnena likviditetsplanering, budgetering, intäkts-/ kostnadsgenerering och prissättning.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 4, 5, 6, 8) Skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt aktivt deltagande vid seminarium, 5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 1, 2, 3, 4): Individuell skriftlig dugga, 1,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 7, 8): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2, 3: U, G

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kursen ersätter EU1029.
Kursen kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som Affärsplanering 5 hp.