Kursplan

Aktiva elnät

Kurskod
ET2011
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Elektroteknik (ETA)
Ämnesgrupp
Elektroteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna visa förståelse för uppbyggnaden av smarta nät och hur dessa ska optimeras för effektiv elöverföring.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • visa förståelse för uppbyggnaden av Europas HVDC nät
  • beskriva hur ett distributionsnät fungerar
  • förklara varför ett transmissionsnät är viktigt
  • redogöra för hur energilager kan användas för att balansera elnätet
  • beskriva de möjligheter som elmarknaden ger för att styra konsumtion och produktion av el
  • visa förståelse för olika metoder inom lokal elproduktion och hur dessa påverkar elanvändning och lastflexibilitet

Innehåll

Kursen behandlar hur elöverföring fungerar, allt från elkraftanläggningar (vatten, kärnkraft, vind, sol, kol) till användning av el i industri och hushåll. Vidare gås omvandling från växelström till likström och vice versa igenom samt överföring av el mellan olika länder och producenter och hur man skyddar, reglerar och kompenserar olika elnät.
Hur nätuppbyggnaden ser ut i dag och hur näten måste förändras för att anpassas för hög produktion av sol- och vindkraft och nät som överför energi över hela kontinenter ingår också.

En annan viktig del av kursen är vad som gäller i lokala nät där elkunderna också producerar egen el i t.ex. i PV-anläggningar. Kursen avslutas med en genomgång angående skillnaden mellan elnät för distribution och transmission, överföring av likström och växelström, samt hur man reglerar, skyddar och balanserar elnät.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 5 hp och laborationer 2,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer med förberedelseuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Laborationer U-G.

Förkunskapskrav

  • Installationsteknik 7,5 hp grundnivå
  • Elkraftteknik, 7,5 hp, grundnivå