Kursplan

Kärnområden inom tillämpad engelsk lingvistik

Kurskod
EN3076
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tillämpad engelsk lingvistik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa på kritisk förståelse för historien och utvecklingen inom tillämpad lingvistik genom ett kritiskt förhållningssätt gentemot de olika teoretiska inriktningar som har påverkat området
  • visa på kritisk förståelse av termer och nyckelbegrepp inom tillämpad lingvistik och förmåga att använda dem
  • kritiskt utvärdera engelskans roll i sammanhang som är relevanta för tillämpad lingvistik och, mer specifikt, visa på förståelse för den roll som tillämpad lingvistik spelar vad gäller att möta varierade kommunikationsbehov hos olika grupper som använder engelska
  • kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera vetenskapliga arbeten på ett sätt som visar på en hög nivå av kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger en översikt över tillämpad lingvistik, specifikt i relation till det engelska språket. Kursen är indelad i två moment.
Den tillämpade lingvistikens natur täcker definitioner och kontroverser inom tillämpad lingvistik, samt huvuddragen i områdets historiska utveckling.
Engelskans roll behandlar följderna av den globala spridningen av engelska genom att fokusera på begrepp såsom engelska som lingua franca och ‘World Englishes’.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och förberett och aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Den tillämpade lingvistikens natur - 5 hp
Moment 2: Engelskans roll - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp på grundnivå 2. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7)