Kursplan

Engelska III: Fokus litteratur

Kurskod
EN2049
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2018-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-07.

Lärandemål

Kursens mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla dem egna språkliga och skriftliga förmågorna, såväl som utveckla och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter.

Delkurser

1.
Examensarbete, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets litteraturvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda textanalyser
 • presentera och argumentera, skriftligt såväl som muntligt, för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
 • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden

2.
Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen av de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • analysera och tolka de litterära texterna med utgångspunkt i dessa teorier
 • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska.

3.
Den samtida Bildungsromanen på engelska, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa förtrogenhet med modern litterär och kulturell teori och begrepp i samband med Bildungsromanen samt med relevanta begrepp i genus-, etnicitet- och åldrandestudier
 • genomföra självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk som rör den samtida Bildungsromanen på engelska med hänsyn till dessa teorier och begrepp
 • kommunicera och argumentera i skrift och tal för sina egna tolkningar av litterära verken på tydlig och korrekt akademisk engelska
 • reflektera kritiskt över och ge konstruktiv kritik på andras arbete.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Examensarbete, 15 högskolepoäng

Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig litteraturvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till engelskspråkig litteratur. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (6500-7500 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

2.
Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

3.
Den samtida Bildungsromanen på engelska, 7,5 högskolepoäng

Syftet med kursen är att analysera den senaste utvecklingen av Bildungsromanen på engelska och hur denna har omdefinierats under de senaste decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet. Ett urval verk analyseras utifrån perspektivet kön, etnicitet och åldrande. Därigenom fördjupas medvetenheten om hur dessa texter kritiskt utmanar traditionella definitioner av Bildungsromanen. I analysen betonas de aspekter av den nuvarande socio-historiska kontexten som, till exempel, kvinnornas mer framträdande plats i samhället, transkulturella utbyten och den åldrande befolkningen, vilka är avgörande för individens utveckling och sociala integration.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter och det självständiga skriftliga arbetet. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett ventilationsseminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på 22,5 av kursens 30 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Examensarbete - 15 hp
Moment 2: Litteratur och teori - 7,5 hp
Moment 3: Den samtida Bildungsromanen på engelska - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2039.