Kursplan

Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik

Kurskod
EN2035
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2014-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-28.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets språkvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda språkanalyser
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av den språkvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig språkvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till det engelska språket. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (5000-6000 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras i huvudsak genom det självständiga skriftliga arbetet, men även förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, ”peer reviews” och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett seminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Engelska II 30 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter EN2030.