Kursplan

Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria

Kurskod
EN1130
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-01-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förtrogenhet med den historiska utvecklingen av brittisk och amerikansk litteratur ur ett idéhistoriskt perspektiv
  • redogöra för huvuddragen i de litterära och idéhistoriska epokerna inom den anglosaxiska världen från renässansen till postmodernismen genom att koppla representativa litterära verk till samtida idéhistoriska strömningar
  • förklara och argumentera kring likheter och skillnader i den historiska utvecklingen av brittisk respektive amerikansk idé- och litteraturhistoria
  • visa på färdigheter i att kritiskt reflektera, analysera och tolka litterära texter utifrån historiska såväl som egna kontexter med en viss grad av självständighet både muntligt och skriftligt
  • muntligt och skriftligt kommunicera sin egen såväl som andras tolkning av historiska tankeströmmar och litterära texter på ett sätt som visar på interkulturell förståelse och etisk medvetenhet
  • författa en akademisk uppsats.

Innehåll

Kursen innehåller ett studium av brittisk och amerikansk idé- och litteraturhistoria från renässansen till postmodernismen. Den historiska utvecklingen studeras genom att idéhistoriska studier varvas med närläsning av ett urval representativa litterära texter. På så vis läggs större vikt på studentens egen förståelse av de litterära texternas betydelse och funktion än på översiktliga kunskaper om historiska skeenden. Speciellt uppmärksammas den samtida synen på och till viss del omvärderingen av historiska anglosaxiska idéströmningar. Genom litteraturstudier belyses aspekter som kolonialism, imperialism, makt, kön, ras och klass. Kursen består av två moment:
Moment 1 behandlar brittisk och amerikansk litteratur och idéhistoria från renässansen till postmodernismen.
Moment 2 består av författandet av en akademisk litterär uppsats, inklusive uppsatshandledning och ett oppositionsseminarium.

Examinationsformer

Moment 1 examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Moment 2 examineras genom att författa en akademisk uppsats à 3500 ord. I bedömningen ingår även att studenten ska presentera och försvara sin egen och ge konstruktiv kritik på annan students uppsats vid ett oppositionsseminarium.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier där aktivt deltagande fordras i form av olika typer av muntliga och skriftliga övningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Litteratur- och idéhistoria fr renässans t postmodernism - 10 hp
Moment 2: Uppsats - 5 hp

Förkunskapskrav

  • Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter EN1113.