Kursplan

Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B

Kurskod
EN1116
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-05-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-05.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande vidareutveckla de kunskaper som behövs för att stimulera unga elevers lärande i ämnet engelska. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande breddar sina kunskaper om IKT som resurs i engelskundervisningen och för elevernas lärande.

Delkurser

1.Engelsk språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om teorier om lärande av engelska som främmande språk
 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska med speciellt fokus på åk 4-6
 • planera ett arbete i engelska för elever i åk 4-6 utifrån gällande styrdokument samt muntligt och skriftligt argumentera för sitt val av innehåll och arbetssätt
 • visa grundläggande kunskaper om bedömning enligt styrdokumenten och hur denna kan genomföras och dokumenteras.

2.Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om ett urval skönlitterära texter från den engelsktalande världen
 • i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av texterna med hjälp av ett antal litteraturvetenskapliga begrepp och teorier
 • i tal och skrift diskutera och problematisera begreppet barndom i studiet av barn- och ungdomslitteratur
 • argumentera för och reflektera över hur skönlitteratur och andra typer av kulturella texter kan användas i språkundervisning för yngre elever för att utveckla såväl språkfärdigheten som förståelsen för andra kulturer och samhällen
 • i anslutning till litteraturstudierna redogöra för och reflektera över kultur- och samhällsyttringar inom den engelskspråkiga världen samt relatera dessa till egna kulturella erfarenheter
 • visa kunskaper om kursplanen i engelska för åk 4-6 med fokus på litteratur- och kulturaspekter samt hur dessa kan omsättas i klassrummet.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.Engelsk språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

I delkursen vidareutvecklar den studerande sina kunskaper om språklärande och språkundervisning. Med utgångspunkt i styrdokumenten studeras hur kursplanens mål och det centrala innehållet kan omsättas i praktiskt arbete. En röd tråd i delkursen är hur ett aktivt användande av engelska i och utanför klassrummet liksom estetiska lärprocesser och uttrycksformer kan motivera elever och utveckla deras kommunikativa förmåga. Seminarier på teman som språklig medvetenhet, skriftlig interaktion och bedömning omfattar såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer, vilka analyseras och diskuteras. I delkursen ingår studier av bedömning och dokumentation av elevers lärande. I delkursen ingår också kontinuerlig träning av deltagarnas muntliga och skriftliga färdigheter.

2.Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av ett urval skönlitterära texter från den engelsktalande världen. Betydelsen av det vidgade textbegreppet behandlas och exemplifieras genom studier av olika former av prosatexter, poesi, film och nätbaserade texter. Dessa texter diskuteras och analyseras med hjälp av ett antal grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och teorier. I anslutning till de litterära texterna studeras och diskuteras kultur- och samhällsyttringar liksom olika konstruktioner av begreppet barndom. Vidare behandlas hur skönlitteratur och kulturaspekter ingår i mål och centralt innehåll i kursplanen i engelska för åk 4-6.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter. Ett avslutande skriftligt arbete med muntlig redovisning ingår.
Delkurs 2: Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform med inslag av föreläsningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Engelsk språkdidaktik II - 7,5 hp
Moment 2: Litteratur och kultur - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 fältdagar på VFU-skola.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntlig examination via nätet är webbkamera obligatorisk.

Ersätter EN1096.