Kursplan

Solvärme

Kurskod
EG3007
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Solenergiteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
2A1F
Fastställd
Fastställd 2015-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-11-24.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera och diskutera de fysikaliska processer som styr utbytet av en termisk solfångare samt relatera till matematiska modeller som kan användas för att beräkna detta utbyte
  • beräkna optiska parametrar för absorbatorer, reflektorer och transparenta material samt jämföra deras egenskaper
  • redogöra för samt utvärdera olika typer av termiska laster samt kunna uppskatta dem med hjälp av matematiska modeller
  • beräkna lagringskapacitet för olika tekniker för värmelagring samt bestämma deras lämplighet för givna randvillkor
  • beskriva olika typer av solvärmesystem och jämföra deras tillämpbarhet med hänsyn till olika randvillkor
  • analysera och redogöra för funktionen av olika koncept för solugnar- och spisar, avsaltningssystem, kylsystem och soltorkning

Innehåll

Kursen behandlar strålningsutbyte och värmeöverföring i solfångare samt optiska egenskaper hos absorbatorer, reflektorer och genomskinliga material för att kunna teoretiskt räkna ut solfångarens prestanda med fysiska modeller. Ett datorprogram med dessa modeller används för att undersöka hur olika parametrar påverkar energiutbytet.

Kursen behandlar även de övriga komponenter som behövs för att skapa ett komplett solvärmesystem inkl. värmelager. Olika typer av system presenteras tillsammans med enkla metoder för att uppskatta värmelasten för varmvatten och uppvärmning. Standarder för provning av solvärmesystem och komponenter tas också upp. Avsnittet om solvärmetillämpningar för varma klimat såsom solkylning, torkning, avsaltning och solugnar bygger på de teoretiska kunskaper som man förvärvat om solfångare och solvärmesystem.

Examinationsformer

Två laborationsrapporter 1 hp

Skriftlig hemuppgift, 1,5 hp

Skriftlig salstentamen, 5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, hemuppgift, studiebesök, seminarier samt obligatoriska laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Laborationsrapporter (U, G)
Betyget för hela kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Solstrålning och solgeometri, 5 hp, avancerad nivå

Övrigt

Kursen ersätter MÖ3024.
Max fem examinationstillfällen.

Huvudområde Energi- och miljöteknik borttaget 2015-12-21.