Kursplan

Bygg-CAD

Kurskod
BY1058
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-20.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna rita en 3D-husmodell.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Modellera i 3D.
  • Skapa 2D-ritningar från en 3D-modell.
  • Mäta avstånd och ytor i 3D-modell.
  • Redogöra för grundläggande regler inom standarden för ritteknik.
  • Utifrån modellen upprätta bygglovsritningar bestående av planer, fasader och sektioner

Innehåll

I kursen behandlas 3D-modellering av husbyggnader med mark samt framtagning av 2D-ritningar som exempelvis planer, fasader och sektioner. I kursen behandlas vidare ritningsregler och gällande praxis med innehåll enligt följande: allmänt om projektering, ritningar, standardisering, rittekniska grundregler samt BIM (Byggnadsinformationsmodellering)

Examinationsformer

Inlämningsuppgift 2 hp
Duggor 2 hp
Hemtenta 1hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och en inlämningsuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter BY1038

Summary in English

On completion of the course the student shall be able to draw a 3D-model of a house. Furthermore, the student will be able to use the model to create building-plan drawings, level drawings and section drawings.
On completion of the course, the student shall be able to:
  • Make a 3D-model.
  • Create 2D-drawings from 3D-models.
  • Measure distances,and surfaces in a 3D-model.
  • Describe the basic rules of the standards for technical drawing.