Kursplan

Nutrition och ätande

Kurskod
AVÅ28G
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2022-11-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-11-14.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • analysera och bedöma funktionsnedsättningar i relation till ätande och livskvalitet samt tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja delaktighet i samband med ätande och måltider
  • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande och nutrition utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
  • värdera mätinstrument och kvalitetsregister vid olika funktionsnedsättningar i samband med nutrition och ätande
  • värdera evidens inom ett forskningsområde för att kunna skapa förbättringsarbete inom nutrition och ätande
  • värdera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med andra yrkeskompetenser.

Innehåll

Kursen behandlar riskidentifiering och åtgärder vid risk för malnutrition. Studenten övas i ett personcentrerat förhållningsätt att analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande och nutrition utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt. Studenten övas i att värdera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med andra yrkeskompetenser.

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Individuell skriftlig tentamen

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–G.

 

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Seminarier - 3 hp | U–G
  • Individuell skriftlig tentamen - 4,5 hp | U–G

Behörighet

  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.