Kursplan

Processer till demokrati och autokrati

Kurskod
ASK22J
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2018-11-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-02.
Reviderad
Reviderad 2019-08-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-08-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap om demokratibegreppets olika betydelser och hur det utvecklats över tid
  • problematisera och kritiskt analysera klassiska och samtida teorier om demokratisering och återgång till auktoritärt styre
  • visa förståelse för den empiriska demokratiseringsforskningens resultat och metodologiska angreppssätt
  • självständigt tillämpa demokratiteoretiska ansatser för att analysera olika regimers demokratinivå och utveckling
  • självständigt formulera ett forskningsproblem inom demokrati- och demokratiseringsfältet samt välja en för problemet lämplig metod.

Innehåll

Kursen fokuserar centrala teoribildningar kopplade till demokratibegreppet. Demokratisering och återgång till auktoritärt styre behandlas med hjälp av demokratiteoretiska ansatser. Tongivande metodologiska angreppssätt och empiriska resultat introduceras och problematiseras. Studenten tränas i att kritiskt granska resultat och metodanvändning, liksom i att självständigt formulera vetenskapliga problem, samt att välja och argumentera för lämplig vetenskaplig metod.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Betygsrapportering:

  • Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Minst 180 hp på grundnivå, varav 90 hp inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt Engelska 6

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring.