Kursplan

Statsbyggnad och medborgarskap

Kurskod
ASK22H
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2018-11-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-02.
Reviderad
Reviderad 2019-08-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-08-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper om historiska och strukturella förutsättningar för stats- och nationsbyggnad i ett jämförande perspektiv
  • visa fördjupade kunskaper om begreppen medborgarskap och nationalism ur ett historiskt och jämförande perspektiv
  • visa förmåga att självständigt kartlägga och kritiskt utvärdera olika teoretiska förhållningssätt inom forskningsfältet
  • formulera ett självständigt forskningsproblem inom det för kursen aktuella forskningsfältet och tillämpa lämplig metod.

Innehåll

Kursen innehåller en teoretisk och empirisk fördjupning av begreppen stat och nation, samt en överblick över utvecklingen av nationalstaten och samspelet mellan aktörer och institutioner i denna process. För det andra behandlas begreppen nation, nationsbyggande och nationalism, samt spridningen av nationalism som ideologi och identitetsmarkör. Det komplexa förhållandet mellan nationalism och demokrati behandlas. För det tredje utforskar kursen variationer och olika former av medborgarskap och behandlar skillnader i förhållande till frågor som integration, minoriteter och multikulturalism. Kursen fokuserar på den historiska utvecklingen i Europa, men hänvisningar till andra regioner av världen förekommer.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betygsrapportering:

  • Skriftliga arbeten och seminarier, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Minst 180 hp på grundnivå, varav 90 hp inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt engelska B/6 från gymnasiet

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring.