Kursplan

Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion

Kurskod
AS3019
Poäng
7 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-09-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt reflektera kring, värdera och diskutera olika teorier som förklarar ekonomisk utveckling och underutveckling i Afrika söder om Sahara
  • självständigt analysera och problematisera olika synsätt som framkommer i den teoretiska diskussionen om ekonomisk utveckling samt kunna författa en jämförande litteraturanalys.

Innehåll

Kursen fokuserar på de sociala och ekonomiska villkor som präglat Afrika under de senaste decennierna i en global kontext. Olika utvecklingsteorier och hur de har ändrats över tid, såväl som olika förklaringar till Afrikas ekonomiska utveckling de senaste decennierna är centrala.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga examinationsuppgifter.

Arbetsformer

Den studerande ska arbeta med kurslitteraturen och författa en individuell litteraturanalys. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter AS3011.