Kursplan

Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

Kurskod
AS2006
Poäng
9 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-13.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • visa kunskaper om och förståelse för politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika med särskild hänsyn till samspelet mellan religion och politik under 1800- och 1900-talen
  • analysera olika religioners framväxt, roll och betydelse i olika afrikanska samhällen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv.

Innehåll

Studenten genomför ett studium av ett urval av Afrikas religioner. Kristendomens olika riktningar liksom islam och grunddragen i afrikansk och icke-västerländsk religion studeras i förhållande till de ekonomiska, politiska och sociala miljöer där de uppstått och förekommer. Viktiga frågor handlar om hur religioner kan påverka olika samhällens politiska utveckling, hur religionsmöten och religionskonflikter uppstår och kan hanteras samt vilken roll religion spelar i organiserandet av det sociala, ekonomiska och politiska livet. Kursen behandlar även interaktionen mellan mer etablerade religioner och nya religiösa system och rörelser.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid seminarier, vid presentationer av aktuella forskningsresultat samt genom inlämnandet av ett skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Mångvetenskapliga perspektiv och metoder används för att beskriva och analysera relationen mellan religion och politik i afrikanska samhällen. Studenten arbetar med en s.k. processkrivning. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter AS2003.