Kursplan

Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring

Kurskod
AS2005
Poäng
12 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-13.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om ett urval politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika sedan början av 1800-talet
  • visa förmåga att analysera kontinuitet och förändring i afrikanska samhällen
  • visa insikt i synkrona och diakrona perspektiv i studiet av afrikanska samhällen samt i de historiska relationerna mellan Afrika och Europa.

Innehåll

I kursen studeras synkrona och diakrona perspektiv i afrikanska samhällen från tidigt 1800-tal fram till nutiden. Viktiga frågor som behandlas rör strukturer i afrikanska ekonomiska system, naturresurser, principer för politisk organisering, förhållandena mellan individ och kollektiv samt produktion och reproduktion av materiell kultur i olika afrikanska samhällen.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid seminarier, vid presentationer av aktuella forskningsresultat samt genom skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Mångvetenskapliga perspektiv och metoder används för att beskriva och analysera dynamiken i afrikanska samhällen. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter AS2002.